•  DSC1316.jpg O.a. De Furie in Maassluis

Beleidsplan

Stichting De Groot Fonds

Door wijlen de heer Alewijn de Groot werd het fonds op 24 december 1956 opgericht met een bescheiden kapitaal. Na zijn overlijden en het ontvangen van zijn nalatenschap ontstond er een behoorlijk vermogen, waaruit voornamelijk in Schiedam uitkeringen in de vorm van subsidies en/of subsidiegaranties werden verstrekt aan sociaal, cultureel en maatschappelijke organisaties. Het vermogen werd in beheer bij een bank gegeven en het geërfde onroerend goed verkocht. De administratie werd in het begin door de penningmeester zelf gedaan. De beheerskosten van het fonds waren – en zijn nog steeds – zeer beperkt van omvang. Doordat het fonds zich in het begin van haar bestaan bescheiden heeft opgesteld (geen naamsvermelding door de ontvanger van subsidie e.d.) en ondanks de substantiële financiële medewerking aan grote projecten zoals de Schiedamse Molens, Theater de Teerstoof, Vlietland ziekenhuis, kerkorgels en musea, kon het vermogen van het fonds in de afgelopen decennia groeien naar de huidige omvang. Gaandeweg werd ook het werkgebied van het fonds uitgebreid. Niet alleen meer Schiedam en later de regio Waterweg Noord, maar ook projecten in het buitenland werden gesubsidieerd, al of niet in samenwerking met een ander fonds. In de jaren negentig kwam er een zekere beleidsvisie bij het fonds. Zo werd er een verdeling gemaakt in het percentage uitkeringen per categorie en werd een uit te keren bedrag per jaar vastgesteld, alsmede een landenbeleid ontwikkeld.

Stichting De Groot Fonds is in de landelijke fondsen-wereld te typeren als een middelgroot vermogensfonds. In de regio is het fonds klein ten opzichte van enkele andere vermogensfondsen.

Missie
Stichting De Groot Fonds levert een financiële bijdrage in de vorm van subsidies of giften in de vorm van een garantie aan kansrijke sociale of culturele projecten, waarvoor geen of onvoldoende overheidssubsidie beschikbaar is of die anderszins niet van de grond zouden komen. Het fonds richt zich vooral op projecten voor jongeren en ouderen. Deze projecten moeten een duidelijk toegevoegde waarde hebben voor het sociale en/of culturele leven.

Statutaire doelstelling
Het verrichten van handelingen, strekkende tot het verlenen van geldelijke steun aan rechtspersonen voor doeleinden, welke, in de ruimste zin, vallen onder het begrip "maatschappelijk werk", zowel ter voorziening in maatschappelijke behoeften als ter bevordering van wetenschap en geestelijke- en sociale zorg. De stichting beoogt voorts het toekennen van geldelijke bijdragen aan kerkelijke-, charitatieve-, culturele-, wetenschappelijk- en het algemeen nut beogende instellingen, in het bijzonder instellingen die steun aan jeugd en ouderen ten doel hebben. Het verlenen van geldelijke bijdragen aan rechtspersonen kan alleen plaats hebben aan die lichamen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beogen. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Strategie
Het bestuur voert zowel een passief als actief donatiebeleid. Passief in de zin dat derden aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen indienen, waarna deze door het bestuur worden beoordeeld aan de hand van een aantal vastgestelde criteria die zijn afgeleid van de doelstelling van het fonds. Actief in de zin dat de directie en/of het bestuur zelf projecten opzoekt die eveneens worden beoordeeld op de criteria als hierboven bedoeld. Naast directe financiële steun voor een bepaald project verstrekt het fonds met name donaties aan (ANBI)-erkende stichtingen.

Samenstelling bestuur
Volgens de statuten bestaat het bestuur uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden. Bestuursleden dienen bij voorkeur woonachtig te zijn in de regio Waterweg Noord. Tot de taken van het bestuur behoren onder meer:

 

  • Benoeming en toezicht op de directie
  • Beoordeling en besluitvorming van aanvragen (aanvragen tot een bedrag van € 5.000 kunnen door de directie worden besloten met verantwoording achteraf aan het bestuur)
  • Goedkeuring jaarrekening en begroting
  • Benoemen accountant en vermogensbeheerder(s)
  • Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de geleverde diensten.

Bureau
Stichting De Groot Fonds heeft de beschikking over een eigen kantoor / vergaderruimte op de Koemarkt 4b in Schiedam. Voor gemiddeld 16 uur per week is er de directeur werkzaam die naast het voorbereiden van de vergaderingen de contacten onderhoudt met de organisaties waar het fonds bij betrokken is. Voor het secretariaat en de administratie is er een parttime medewerker voor ca. 8 uur per week.

Beheer vermogen
Het vermogensbeheer is uitbesteed aan vermogensbeheerders. Er is een beheersovereenkomst waarin onder meer is bepaald dat het vermogen wordt belegd in vastrentende waarden en in beursgenoteerde aandelen en fondsen. Belangrijk uitgangspunt voor de vermogensbeheerders is de continuïteit van het fonds en haar vermogen. Met de vermogensbeheerders is een direct rendement doelstelling afgesproken. De vermogensbeheerders brengen een jaarlijkse all-in fee (%) in rekening over het totaal belegde vermogen. Naast regelmatig overleg met de vermogens-beheerders door de directeur is er tweemaal per jaar een verantwoording over het gevoerde beleggingsbeleid met het voltallige bestuur.

Jaarrekening
De jaarrekening wordt samengesteld door een externe accountant.

Besteding van de middelen
Het bestuur streeft naar, met betrekking tot de besteding van de jaarlijkse inkomsten, de navolgende procentuele verdeling per regio en sector.

Regio

   sport / cultuur / sociaal

   80% - 90% 

Nederland

   sociaal

     5% - 10% 

Nederlandse Antillen

   sociaal

     5% - 10%